CSV Data
 • init : 12:00Z 27-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211127.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211127.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211127.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211127.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211127.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211127.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211127.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211127.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211127.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211127.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211127.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211127.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211127.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211127.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211127.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211127.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211127.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211127.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211127.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211127.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211127.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211127.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211127.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211127.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211127.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211127.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211127.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211127.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211127.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211127.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211127.1200.csv
 • init : 00:00Z 27-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211127.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211127.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211127.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211127.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211127.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211127.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211127.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211127.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211127.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211127.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211127.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211127.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211127.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211127.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211127.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211127.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211127.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211127.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211127.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211127.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211127.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211127.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211127.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211127.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211127.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211127.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211127.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211127.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211127.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211127.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211127.0000.csv
 • init : 12:00Z 26-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211126.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211126.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211126.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211126.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211126.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211126.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211126.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211126.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211126.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211126.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211126.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211126.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211126.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211126.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211126.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211126.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211126.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211126.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211126.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211126.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211126.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211126.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211126.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211126.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211126.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211126.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211126.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211126.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211126.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211126.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211126.1200.csv
 • init : 00:00Z 26-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211126.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211126.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211126.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211126.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211126.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211126.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211126.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211126.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211126.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211126.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211126.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211126.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211126.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211126.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211126.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211126.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211126.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211126.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211126.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211126.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211126.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211126.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211126.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211126.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211126.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211126.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211126.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211126.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211126.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211126.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211126.0000.csv
 • init : 12:00Z 25-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211125.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211125.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211125.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211125.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211125.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211125.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211125.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211125.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211125.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211125.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211125.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211125.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211125.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211125.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211125.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211125.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211125.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211125.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211125.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211125.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211125.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211125.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211125.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211125.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211125.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211125.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211125.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211125.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211125.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211125.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211125.1200.csv
 • init : 00:00Z 25-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211125.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211125.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211125.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211125.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211125.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211125.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211125.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211125.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211125.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211125.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211125.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211125.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211125.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211125.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211125.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211125.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211125.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211125.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211125.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211125.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211125.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211125.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211125.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211125.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211125.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211125.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211125.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211125.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211125.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211125.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211125.0000.csv
 • init : 12:00Z 24-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211124.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211124.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211124.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211124.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211124.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211124.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211124.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211124.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211124.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211124.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211124.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211124.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211124.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211124.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211124.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211124.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211124.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211124.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211124.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211124.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211124.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211124.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211124.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211124.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211124.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211124.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211124.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211124.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211124.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211124.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211124.1200.csv
 • init : 06:00Z 24-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211124.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211124.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211124.0600.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211124.0600.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211124.0600.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211124.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211124.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211124.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211124.0600.csv
  • Rhum_d01_ini.20211124.0600.csv
  • Rhum_d02_ini.20211124.0600.csv
  • Rhum_d03_ini.20211124.0600.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211124.0600.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211124.0600.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211124.0600.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211124.0600.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211124.0600.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211124.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211124.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211124.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211124.0600.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211124.0600.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211124.0600.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211124.0600.csv
  • precip_d01_ini.20211124.0600.csv
  • precip_d02_ini.20211124.0600.csv
  • precip_d03_ini.20211124.0600.csv
  • temp2m_d01_ini.20211124.0600.csv
  • temp2m_d02_ini.20211124.0600.csv
  • temp2m_d03_ini.20211124.0600.csv
 • init : 00:00Z 24-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211124.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211124.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211124.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211124.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211124.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211124.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211124.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211124.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211124.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211124.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211124.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211124.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211124.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211124.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211124.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211124.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211124.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211124.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211124.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211124.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211124.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211124.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211124.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211124.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211124.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211124.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211124.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211124.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211124.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211124.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211124.0000.csv
 • init : 18:00Z 23-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211123.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211123.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211123.1800.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211123.1800.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211123.1800.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211123.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211123.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211123.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211123.1800.csv
  • Rhum_d01_ini.20211123.1800.csv
  • Rhum_d02_ini.20211123.1800.csv
  • Rhum_d03_ini.20211123.1800.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211123.1800.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211123.1800.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211123.1800.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211123.1800.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211123.1800.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211123.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211123.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211123.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211123.1800.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211123.1800.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211123.1800.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211123.1800.csv
  • precip_d01_ini.20211123.1800.csv
  • precip_d02_ini.20211123.1800.csv
  • precip_d03_ini.20211123.1800.csv
  • temp2m_d01_ini.20211123.1800.csv
  • temp2m_d02_ini.20211123.1800.csv
  • temp2m_d03_ini.20211123.1800.csv
 • init : 12:00Z 23-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211123.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211123.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211123.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211123.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211123.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211123.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211123.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211123.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211123.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211123.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211123.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211123.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211123.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211123.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211123.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211123.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211123.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211123.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211123.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211123.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211123.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211123.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211123.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211123.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211123.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211123.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211123.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211123.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211123.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211123.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211123.1200.csv
 • init : 06:00Z 23-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211123.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211123.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211123.0600.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211123.0600.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211123.0600.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211123.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211123.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211123.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211123.0600.csv
  • Rhum_d01_ini.20211123.0600.csv
  • Rhum_d02_ini.20211123.0600.csv
  • Rhum_d03_ini.20211123.0600.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211123.0600.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211123.0600.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211123.0600.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211123.0600.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211123.0600.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211123.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211123.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211123.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211123.0600.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211123.0600.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211123.0600.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211123.0600.csv
  • precip_d01_ini.20211123.0600.csv
  • precip_d02_ini.20211123.0600.csv
  • precip_d03_ini.20211123.0600.csv
  • temp2m_d01_ini.20211123.0600.csv
  • temp2m_d02_ini.20211123.0600.csv
  • temp2m_d03_ini.20211123.0600.csv
 • init : 00:00Z 23-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211123.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211123.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211123.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211123.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211123.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211123.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211123.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211123.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211123.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211123.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211123.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211123.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211123.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211123.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211123.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211123.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211123.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211123.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211123.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211123.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211123.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211123.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211123.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211123.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211123.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211123.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211123.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211123.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211123.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211123.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211123.0000.csv
 • init : 18:00Z 22-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211122.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211122.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211122.1800.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211122.1800.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211122.1800.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211122.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211122.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211122.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211122.1800.csv
  • Rhum_d01_ini.20211122.1800.csv
  • Rhum_d02_ini.20211122.1800.csv
  • Rhum_d03_ini.20211122.1800.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211122.1800.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211122.1800.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211122.1800.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211122.1800.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211122.1800.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211122.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211122.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211122.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211122.1800.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211122.1800.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211122.1800.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211122.1800.csv
  • precip_d01_ini.20211122.1800.csv
  • precip_d02_ini.20211122.1800.csv
  • precip_d03_ini.20211122.1800.csv
  • temp2m_d01_ini.20211122.1800.csv
  • temp2m_d02_ini.20211122.1800.csv
  • temp2m_d03_ini.20211122.1800.csv
 • init : 12:00Z 22-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211122.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211122.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211122.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211122.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211122.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211122.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211122.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211122.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211122.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211122.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211122.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211122.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211122.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211122.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211122.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211122.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211122.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211122.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211122.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211122.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211122.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211122.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211122.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211122.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211122.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211122.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211122.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211122.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211122.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211122.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211122.1200.csv
 • init : 06:00Z 22-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211122.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211122.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211122.0600.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211122.0600.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211122.0600.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211122.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211122.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211122.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211122.0600.csv
  • Rhum_d01_ini.20211122.0600.csv
  • Rhum_d02_ini.20211122.0600.csv
  • Rhum_d03_ini.20211122.0600.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211122.0600.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211122.0600.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211122.0600.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211122.0600.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211122.0600.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211122.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211122.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211122.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211122.0600.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211122.0600.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211122.0600.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211122.0600.csv
  • precip_d01_ini.20211122.0600.csv
  • precip_d02_ini.20211122.0600.csv
  • precip_d03_ini.20211122.0600.csv
  • temp2m_d01_ini.20211122.0600.csv
  • temp2m_d02_ini.20211122.0600.csv
  • temp2m_d03_ini.20211122.0600.csv
 • init : 00:00Z 22-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211122.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211122.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211122.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211122.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211122.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211122.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211122.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211122.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211122.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211122.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211122.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211122.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211122.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211122.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211122.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211122.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211122.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211122.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211122.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211122.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211122.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211122.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211122.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211122.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211122.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211122.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211122.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211122.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211122.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211122.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211122.0000.csv
 • init : 18:00Z 21-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211121.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211121.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211121.1800.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211121.1800.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211121.1800.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211121.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211121.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211121.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211121.1800.csv
  • Rhum_d01_ini.20211121.1800.csv
  • Rhum_d02_ini.20211121.1800.csv
  • Rhum_d03_ini.20211121.1800.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211121.1800.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211121.1800.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211121.1800.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211121.1800.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211121.1800.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211121.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211121.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211121.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211121.1800.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211121.1800.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211121.1800.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211121.1800.csv
  • precip_d01_ini.20211121.1800.csv
  • precip_d02_ini.20211121.1800.csv
  • precip_d03_ini.20211121.1800.csv
  • temp2m_d01_ini.20211121.1800.csv
  • temp2m_d02_ini.20211121.1800.csv
  • temp2m_d03_ini.20211121.1800.csv
 • init : 12:00Z 21-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211121.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211121.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211121.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211121.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211121.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211121.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211121.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211121.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211121.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211121.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211121.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211121.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211121.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211121.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211121.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211121.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211121.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211121.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211121.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211121.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211121.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211121.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211121.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211121.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211121.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211121.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211121.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211121.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211121.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211121.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211121.1200.csv
 • init : 06:00Z 21-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211121.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211121.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211121.0600.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211121.0600.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211121.0600.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211121.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211121.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211121.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211121.0600.csv
  • Rhum_d01_ini.20211121.0600.csv
  • Rhum_d02_ini.20211121.0600.csv
  • Rhum_d03_ini.20211121.0600.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211121.0600.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211121.0600.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211121.0600.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211121.0600.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211121.0600.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211121.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211121.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211121.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211121.0600.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211121.0600.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211121.0600.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211121.0600.csv
  • precip_d01_ini.20211121.0600.csv
  • precip_d02_ini.20211121.0600.csv
  • precip_d03_ini.20211121.0600.csv
  • temp2m_d01_ini.20211121.0600.csv
  • temp2m_d02_ini.20211121.0600.csv
  • temp2m_d03_ini.20211121.0600.csv
 • init : 00:00Z 21-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211121.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211121.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211121.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211121.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211121.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211121.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211121.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211121.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211121.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211121.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211121.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211121.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211121.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211121.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211121.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211121.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211121.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211121.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211121.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211121.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211121.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211121.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211121.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211121.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211121.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211121.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211121.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211121.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211121.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211121.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211121.0000.csv
 • init : 18:00Z 20-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211120.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211120.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211120.1800.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211120.1800.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211120.1800.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211120.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211120.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211120.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211120.1800.csv
  • Rhum_d01_ini.20211120.1800.csv
  • Rhum_d02_ini.20211120.1800.csv
  • Rhum_d03_ini.20211120.1800.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211120.1800.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211120.1800.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211120.1800.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211120.1800.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211120.1800.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211120.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211120.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211120.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211120.1800.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211120.1800.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211120.1800.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211120.1800.csv
  • precip_d01_ini.20211120.1800.csv
  • precip_d02_ini.20211120.1800.csv
  • precip_d03_ini.20211120.1800.csv
  • temp2m_d01_ini.20211120.1800.csv
  • temp2m_d02_ini.20211120.1800.csv
  • temp2m_d03_ini.20211120.1800.csv
 • init : 12:00Z 20-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211120.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211120.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211120.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211120.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211120.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211120.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211120.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211120.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211120.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211120.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211120.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211120.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211120.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211120.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211120.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211120.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211120.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211120.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211120.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211120.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211120.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211120.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211120.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211120.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211120.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211120.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211120.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211120.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211120.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211120.1200.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211120.1200.csv
 • init : 06:00Z 20-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211120.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211120.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211120.0600.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211120.0600.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211120.0600.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211120.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211120.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211120.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211120.0600.csv
  • Rhum_d01_ini.20211120.0600.csv
  • Rhum_d02_ini.20211120.0600.csv
  • Rhum_d03_ini.20211120.0600.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211120.0600.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211120.0600.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211120.0600.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211120.0600.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211120.0600.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211120.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211120.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211120.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211120.0600.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211120.0600.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211120.0600.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211120.0600.csv
  • precip_d01_ini.20211120.0600.csv
  • precip_d02_ini.20211120.0600.csv
  • precip_d03_ini.20211120.0600.csv
  • temp2m_d01_ini.20211120.0600.csv
  • temp2m_d02_ini.20211120.0600.csv
  • temp2m_d03_ini.20211120.0600.csv
 • init : 00:00Z 20-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211120.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211120.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211120.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211120.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211120.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211120.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211120.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211120.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211120.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211120.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211120.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211120.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211120.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211120.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211120.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211120.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211120.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211120.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211120.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211120.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211120.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211120.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211120.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211120.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211120.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211120.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211120.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211120.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211120.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211120.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211120.0000.csv
 • init : 12:00Z 19-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211119.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211119.1200.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211119.1200.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211119.1200.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211119.1200.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211119.1200.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211119.1200.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211119.1200.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211119.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211119.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211119.1200.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211119.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211119.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211119.1200.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Rhum_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Rhum_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Rhum_d03_ini.20211119.1200.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211119.1200.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211119.1200.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211119.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211119.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211119.1200.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211119.1200.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211119.1200.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211119.1200.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211119.1200.csv
  • precip_d01_ini.20211119.1200.csv
  • precip_d02_ini.20211119.1200.csv
  • precip_d03_ini.20211119.1200.csv
  • temp2m_d01_ini.20211119.1200.csv
  • temp2m_d02_ini.20211119.1200.csv
  • temp2m_d03_ini.20211119.1200.csv
 • init : 06:00Z 19-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211119.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211119.0600.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211119.0600.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211119.0600.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211119.0600.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211119.0600.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211119.0600.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211119.0600.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211119.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211119.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211119.0600.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211119.0600.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211119.0600.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211119.0600.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Rhum_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Rhum_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Rhum_d03_ini.20211119.0600.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211119.0600.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211119.0600.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211119.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211119.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211119.0600.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211119.0600.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211119.0600.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211119.0600.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211119.0600.csv
  • precip_d01_ini.20211119.0600.csv
  • precip_d02_ini.20211119.0600.csv
  • precip_d03_ini.20211119.0600.csv
  • temp2m_d01_ini.20211119.0600.csv
  • temp2m_d02_ini.20211119.0600.csv
  • temp2m_d03_ini.20211119.0600.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211119.0600.csv
 • init : 00:00Z 19-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211119.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211119.0000.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211119.0000.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211119.0000.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211119.0000.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211119.0000.csv
  • MSLPressure_d01_ini.20211119.0000.csv
  • MSLPressure_d02_ini.20211119.0000.csv
  • MSLPressure_d03_ini.20211119.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211119.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211119.0000.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211119.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d01_ini.20211119.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d02_ini.20211119.0000.csv
  • OutGoingLongwaveRadiation_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@200hPa_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@300hPa_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@500hPa_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@700hPa_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@850hPa_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Qvapor@925hPa_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Rhum_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Rhum_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Rhum_d03_ini.20211119.0000.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211119.0000.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211119.0000.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211119.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211119.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211119.0000.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211119.0000.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211119.0000.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211119.0000.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211119.0000.csv
  • precip_d01_ini.20211119.0000.csv
  • precip_d02_ini.20211119.0000.csv
  • precip_d03_ini.20211119.0000.csv
  • temp2m_d01_ini.20211119.0000.csv
  • temp2m_d02_ini.20211119.0000.csv
  • temp2m_d03_ini.20211119.0000.csv
  • wdir@200hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wdir@300hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wdir@500hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wdir@700hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wdir@850hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wdir@925hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wspd@200hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wspd@300hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wspd@500hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wspd@700hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wspd@850hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
  • wspd@925hpa_d02_ini.20211119.0000.csv
 • init : 18:00Z 18-Nov-2021
  • DownwardGroundLongwave_d01_ini.20211118.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d02_ini.20211118.1800.csv
  • DownwardGroundLongwave_d03_ini.20211118.1800.csv
  • DownwardShortWave_d01_ini.20211118.1800.csv
  • DownwardShortWave_d02_ini.20211118.1800.csv
  • DownwardShortWave_d03_ini.20211118.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d01_ini.20211118.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d02_ini.20211118.1800.csv
  • OutGoingLongWaveRadiation_d03_ini.20211118.1800.csv
  • Rhum_d01_ini.20211118.1800.csv
  • Rhum_d02_ini.20211118.1800.csv
  • Rhum_d03_ini.20211118.1800.csv
  • SurfacePressure_d01_ini.20211118.1800.csv
  • SurfacePressure_d02_ini.20211118.1800.csv
  • SurfacePressure_d03_ini.20211118.1800.csv
  • Wind10m.dir_d01_ini.20211118.1800.csv
  • Wind10m.dir_d02_ini.20211118.1800.csv
  • Wind10m.dir_d03_ini.20211118.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d01_ini.20211118.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d02_ini.20211118.1800.csv
  • Wind10m.spd-knots_d03_ini.20211118.1800.csv
  • precip24hrs_d01_ini.20211118.1800.csv
  • precip24hrs_d02_ini.20211118.1800.csv
  • precip24hrs_d03_ini.20211118.1800.csv
  • precip_d01_ini.20211118.1800.csv
  • precip_d02_ini.20211118.1800.csv
  • precip_d03_ini.20211118.1800.csv
  • temp2m_d01_ini.20211118.1800.csv
  • temp2m_d02_ini.20211118.1800.csv
  • temp2m_d03_ini.20211118.1800.csv
netCDF4 Data
 • init : 12:00Z 27-Nov-2021
  • 2021112712.prec1hr.d02.nc
  • 2021112712.prec1hr.d03.nc
  • 2021112712.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 27-Nov-2021
  • 2021112700.prec1hr.d02.nc
  • 2021112700.prec1hr.d03.nc
  • 2021112700.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 26-Nov-2021
  • 2021112612.prec1hr.d02.nc
  • 2021112612.prec1hr.d03.nc
  • 2021112612.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 26-Nov-2021
  • 2021112600.prec1hr.d02.nc
  • 2021112600.prec1hr.d03.nc
  • 2021112600.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 25-Nov-2021
  • 2021112512.prec1hr.d02.nc
  • 2021112512.prec1hr.d03.nc
  • 2021112512.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 25-Nov-2021
  • 2021112500.prec1hr.d02.nc
  • 2021112500.prec1hr.d03.nc
  • 2021112500.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 24-Nov-2021
  • 2021112412.prec1hr.d02.nc
  • 2021112412.prec1hr.d03.nc
  • 2021112412.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 24-Nov-2021
  • 2021112400.prec1hr.d02.nc
  • 2021112400.prec1hr.d03.nc
  • 2021112400.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 23-Nov-2021
  • 2021112312.prec1hr.d02.nc
  • 2021112312.prec1hr.d03.nc
  • 2021112312.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 23-Nov-2021
  • 2021112300.prec1hr.d02.nc
  • 2021112300.prec1hr.d03.nc
  • 2021112300.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 22-Nov-2021
  • 2021112212.prec1hr.d02.nc
  • 2021112212.prec1hr.d03.nc
  • 2021112212.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 22-Nov-2021
  • 2021112200.prec1hr.d02.nc
  • 2021112200.prec1hr.d03.nc
  • 2021112200.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 21-Nov-2021
  • 2021112112.prec1hr.d02.nc
  • 2021112112.prec1hr.d03.nc
  • 2021112112.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 21-Nov-2021
  • 2021112100.prec1hr.d02.nc
  • 2021112100.prec1hr.d03.nc
  • 2021112100.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 20-Nov-2021
  • 2021112012.prec1hr.d02.nc
  • 2021112012.prec1hr.d03.nc
  • 2021112012.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 20-Nov-2021
  • 2021112000.prec1hr.d02.nc
  • 2021112000.prec1hr.d03.nc
  • 2021112000.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 19-Nov-2021
  • 2021111912.prec1hr.d02.nc
  • 2021111912.prec1hr.d03.nc
  • 2021111912.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 19-Nov-2021
  • 2021111900.prec1hr.d02.nc
  • 2021111900.prec1hr.d03.nc
  • 2021111900.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 18-Nov-2021
  • 2021111812.prec1hr.d02.nc
  • 2021111812.prec1hr.d03.nc
  • 2021111812.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 18-Nov-2021
  • 2021111800.prec1hr.d02.nc
  • 2021111800.prec1hr.d03.nc
  • 2021111800.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 17-Nov-2021
  • 2021111712.prec1hr.d02.nc
  • 2021111712.prec1hr.d03.nc
  • 2021111712.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 17-Nov-2021
  • 2021111700.prec1hr.d02.nc
  • 2021111700.prec1hr.d03.nc
  • 2021111700.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 16-Nov-2021
  • 2021111612.prec1hr.d02.nc
  • 2021111612.prec1hr.d03.nc
  • 2021111612.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 16-Nov-2021
  • 2021111600.prec1hr.d02.nc
  • 2021111600.prec1hr.d03.nc
  • 2021111600.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 15-Nov-2021
  • 2021111512.prec1hr.d02.nc
  • 2021111512.prec1hr.d03.nc
  • 2021111512.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 15-Nov-2021
  • 2021111500.prec1hr.d02.nc
  • 2021111500.prec1hr.d03.nc
  • 2021111500.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 14-Nov-2021
  • 2021111412.prec1hr.d02.nc
  • 2021111412.prec1hr.d03.nc
  • 2021111412.prec3hr.d01.nc
 • init : 00:00Z 14-Nov-2021
  • 2021111400.prec1hr.d02.nc
  • 2021111400.prec1hr.d03.nc
  • 2021111400.prec3hr.d01.nc
 • init : 12:00Z 13-Nov-2021
  • 2021111312.prec1hr.d02.nc
  • 2021111312.prec1hr.d03.nc
  • 2021111312.prec3hr.d01.nc