NWP-TMD 
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 13 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 13 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 18 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 20 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 20 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 21 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 21 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 22 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 12 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 19 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.