NWP-TMD 
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 28 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 31 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 01 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 01 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 02 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 02 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 03 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 03 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 04 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 05 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 03 เม.ย. 2566 เวลา 07:00 น.