NWP-TMD 
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 01 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 01 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 02 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 02 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 03 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 03 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 04 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 04 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 05 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 05 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 06 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 06 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 07 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 07 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 08 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 08 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 09 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 09 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 10 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 29 ก.พ. 2567 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 07 มี.ค. 2567 เวลา 07:00 น.