1. สารประกอบอุตุนิยมวิทยา
  1. ความกดอากาศ
  2. ปริมาณฝนสะสม 1 ชั่วโมง
  3. ปริมาณฝนสะสม 24 ชั่วโมง
  4. ความกดอากาศ และ ฝนสะสม 24 ชั่วโมง
  5. อุณหภูมิผิวพื้น
  6. ลมชั้นบนระดับ 925 hPa
  7. ลมชั้นบนระดับ 850 hPa
  8. ลมชั้นบนระดับ 700 hPa
  9. ลมชั้นบนระดับ 500 hPa
  10. ลมชั้นบนระดับ 300 hPa
  11. ลมชั้นบนระดับ 200 hPa