NWP-TMD 
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 08 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 08 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 09 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 09 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 10 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 11 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 12 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 16 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 17 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 07 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 14 ธ.ค. 2566 เวลา 07:00 น.