NWP-TMD 
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 07 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 07 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 08 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 08 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 09 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 09 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 11 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 12 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ปริมาณฝนสะสม
ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.
ถึงวันที่ 13 ก.พ. 2566 เวลา 07:00 น.